Ochrona powietrza - możesz wziąć udział w opracowaniu projektu

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewniania udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza.

Na podstawie art. 91 ust. 9 i 93 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) oraz art. 30, art. 39 ust 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że przystąpił do opracowania projektów:

Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej
Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy miasto Kalisz
Aktualizacji Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10.

Wobec powyższego od dnia 11 kwietnia do dnia 2 maja 2019 r. włącznie zapewnia się udział społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentów.

Wersja elektroniczna ww. projektów Programów ochrony powietrza dostępna jest pod adresem: http://www.bip.umww.pl w zakładce „Ogłoszenia/Ogłoszenia 2019”, tutaj >>

Wersja papierowa dostępna jest w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań, pok. 1040, w godzinach pracy Departamentu.

Uwagi i wnioski można składać w następującej formie:

Pisemnej poprzez wypełnienie i przesłanie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań – formularza zamieszczonego na stronie internetowej BIP UMWW w Poznaniu,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, poprzez uzupełnienie i przesłanie na adres email: pop@umww.pl formularza zamieszczonego na stronie internetowe BIP UMWW w Poznaniu,
ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Środowiska.

Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Spotkania informacyjne w ramach procedury zapewnienia udziału społeczeństwa odbędą się w dniach:

24.04.2019 r. Ratusz w Kaliszu, Główny Rynek 20, sala 36:
godz. 11:00 – projekt Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy miasto Kalisz

25.04.2019 r. UMWW w Poznaniu, al. Niepodległości 34, sala konferencyjna część B, piętro 10:
godz. 13:30 – projekt Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej
godz. 16:00 - projekt Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10.

 

Info: tarnowo-podgorne.pl

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama