Sprostowanie

Publikujemy treść sprostowania nadesłanego przez spółkę Concordia Invest z Poznania do artykułu opublikowanego przez nas w dniu 02.05.2018 pod tytułem "Nierówna walka mieszkańców"

 

TREŚĆ SPROSTOWANIA:

Nieścisła i wprowadzająca czytelnika w błąd jest informacja „ Jak to możliwe, że po uzyskaniu przez wojewodę nieważności pozwolenia na budowę budowa jednego z budynków się zakończyła, a prace przy kolejnym są kontynuowane bez przeszkód? ” w rzeczywistości Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie po rozpoznaniu sprawy decyzją z dnia 07 sierpnia 2017 r., uchylił decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. i odmówił stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Poznańskiego dla tej inwestycji.

Nieprawdziwa jest informacja, że „Pozwolenie wydano deweloperowi, który wybudował cztery budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej dwulokalowej i buduje kolejne”, w rzeczywistości zostały wybudowane dwa budynki, a dwa kolejne są w trakcie budowy.

Nieprawdziwa jest informacja przekazana przez mieszkańców, że „Zdaniem mieszkańców pozwolenie na budowę jest niezgodne z wydaną decyzją o warunkach zabudowy. Głównie z powodu odwrócenia elewacji frontowej budynków, która zamiast przebiegać równolegle do ulicy Jagodowej i Kwiatowej została usytuowana prostopadle do tych ulic. To powoduje największą uciążliwość dla sąsiadów.”, w rzeczywistości pozwolenie na budowę jest wydane zgodnie z warunkami zabudowy, co potwierdza decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie z dnia 07 sierpnia 2017 r.

Nieścisła jest informacja, że  „W  sprawie tej istotną informacja jest fakt, że pozwolenie na budowę zostało uznane za nieważne przez Wojewodę Wielkopolskiego w styczniu 2017 roku. W swojej decyzji Wojewoda wskazał na kilkanaście naruszeń prawa. Ich listę oraz treść decyzji Wojewody załączamy w naszym materiale.”, gdyż w rzeczywistości ww. decyzja Wojewody została w całości zakwestionowana przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie.

Nieścisła jest informacja, że „Aktualnie sprawa znajduje się w Sądach Administracyjnych w Poznaniu i Warszawie.”, gdyż w rzeczywistości sprawy te założone przez dwóch sąsiadów i nie dotyczą bezpośrednio pozwolenia na budowę i samej budowy, a zawierają jedynie próby uzyskania przez tych sąsiadów przymiotu strony.

Nieprawdziwa jest informacja, że „Niezależnie od wadliwego usytuowania budynków w trakcie postępowania o wydanie decyzji pozwolenia na budowę doszło do wielu naruszeń prawa i uchybień proceduralnych.” W rzeczywistości nie doszło do naruszeń prawa, gdyż w innym przypadku Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie z pewnością nie uchyliłby decyzji Wojewody Wielkopolskiego, który dokonał błędnej oceny sytuacji.

Nieprawdziwa jest informacja „Ponadto okazuje się, że zamiast budynków składających się z parteru i poddasza – co wynika z decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę – inwestor wybudował budynki składające się z parteru, pierwszego pełnego piętra i poddasza. Już sam fakt powstania pełnego piętra – zdaniem mieszkańców – oznacza, że nie wypełniono zapisów decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę”, w rzeczywistości wybudowano parter i kondygnację nad parterem zgodnie z pozwoleniem na budowę.

Nieprawdziwa jest informacja „Mieszkańcy mówią, że z jednej strony dla inwestora robi się wszystko, łącznie z łamaniem prawa”, w rzeczywistości nie doszło do złamania prawa. Wobec Spółki nie toczy się żadne postępowanie sądowe, którego przedmiotem byłby zarzut łamania prawa.

Mieszkańcy mówią, że z jednej strony dla inwestora robi się wszystko, łącznie z łamaniem prawa. Nieścisła i wprowadzająca w błąd jest informacja, że „chcemy, aby Starosta bronił nas w takich sytuacjach przed deweloperami, którzy omijają prawo kosztem sąsiadów”, gdyż sugeruje ona, że Inwestor ominął prawo, w rzeczywistości nie doszło do żadnego złamania prawa. Wobec Spółki nie toczy się żadne postępowanie sądowe, którego przedmiotem byłby zarzut łamania prawa.

Nieprawdziwa jest informacja „Zgodnie z warunkami zabudowy okap elewacji frontowej dachu budynku powinien przebiegać równolegle do ul. Jagodowej i Kwiatowej. Na załączonym zdjęciu widać, że biegnie prostopadle do ul. Jagodowej”, warunki zabudowy nie zawierają sformułowania mówiącego o tym, że okap elewacji frontowej dachu budynku powinien przebiegać równolegle do ul. Jagodowej i Kwiatowej.

Nieścisła jest informacja, że „W efekcie dochodzi do naruszenia zasady dobrego sąsiedztwa (…)”, gdyż nie istnieje definicja dobrego sąsiedztwa. Budynek powstał zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę, co wynika z decyzji wydanej przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie.

 

SPROSTOWANIE ZAŁĄCZNIKA ARTYKUŁU:

Nieprawdziwa i wprowadzająca czytelnika w błąd jest informacja „

1. udzielono pozwolenia na budowę innemu podmiotowi niż osoba, która pierwotnie złożyła wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę,

2. dopuszczono do postępowania pełnomocnika, który nie był do tego uprawniony;

3. przyjęto oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością od osoby nieuprawnionej do złożenie takiego oświadczenia;

4. przyjęto niezgodnie z prawdą oświadczenia do prawa dysponowania nieruchomością,

5. nie przeprowadzono weryfikacji założonego oświadczenia, pomimo posiadania wypisu z rejestru gruntów i aktu notarialnego, z których wynikał brak prawa do dysponowania działką nr 110/3,? ” gdyż wszystkie ww. punkty opisują jeden fakt. Dodatkowo informacje te nie są prawdziwe, gdyż istnieje dokument (i został dołączony do akt sprawy) pełnomocnictwa pomiędzy ówczesnymi właścicielami działki a inwestorem, który starał się o pozwolenie na budowę – wszystko zgodnie z przepisami prawa. Okoliczności te były przedmiotem dogłębnej analizy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie.

Nieprawdziwa jest informacja, że „6. Zatwierdzono projekt budowlany pomimo nie usunięcia przez Inwestora braków nałożonych w wydanym postanowieniu datowanym na 2016-06-12 (pkt. 6 postanowienia),”, w rzeczywistości wszystkie braki zostały uzupełnione.

Nieprawdziwa jest informacja, że „10. Zaakceptowano projekt, w którym usytuowanie elewacji frontowej jest niezgodne z wydana decyzja o warunkach zabudowy dla wymienionej inwestycji”, w rzeczywistości pozwolenie na budowę jest wydane zgodnie z warunkami zabudowy, co potwierdza decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie z 07 sierpnia 2017 r.

Nieścisła i wprowadzająca w błąd jest informacja, że „11. Zaakceptowano projekt, w którym w obecnym położeniu budynków w ogóle nie widać elewacji zarówno drugiego segmentu bliźniaka na działce 110/3, jak i drugiego segmentu bliźniaka na działce o nr 110/2”, gdyż sugeruje ona, że opisana sytuacja jest nieprawidłowa lub niezgodna z prawem, co nie ma miejsca.

Nieprawdziwa jest informacja, że „12. Zaakceptowano projekt, w którym szerokość elewacji, która powinna zostać uznana za frontową przekracza dopuszczalną szerokość określoną w pkt. 3 lit f warunków zabudowy dla pojedynczego budynku mieszkalnego.” Gdyż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku – Dz. U.03.164.1588 - § 6.1. Szerokość elewacji frontowej, znajdującej się od strony frontu działki, wyznacza się dla nowej zabudowy na podstawie średniej szerokości elewacji frontowych istniejącej zabudowy na działkach w obszarze analizowanym, z tolerancją do 20%.

Nieścisła i wprowadzająca w błąd jest informacja, że „13. Naruszono przepisy prawa budowlanego oraz wydanego w oparciu o delegację ustawową rozporządzenia poprzez zatwierdzenie projektu, w którym organ Wojewody Wielkopolskiego stwierdził całkowity brak projektów branżowych;”, gdyż taka sytuacja nie miała miejsca. We wniosku o pozwolenie na budowę faktycznie nie było projektu instalacji gazowej, ale taka była dotychczasowa praktyka Starostwa wobec wszystkich inwestorów, również prywatnych. Po skargach złożonych przez Pana Tadeusza Z. Starostwo zmieniło ta praktykę i dziś każdy wniosek o pozwolenie na budowę musi zawierać projekt instalacji gazowej, jeżeli taki został przewidziany w projekcie budowlanym. Po wezwaniu do uzupełnienia przez Starostwo, projekt instalacji gazowej został złożony oraz zostało wydane pozwolenie na jego budowę.

Nieścisła i wprowadzająca w błąd jest informacja, że

„14. Zaakceptowano projekt zagospodarowania terenu, który nie spełnia wymagań określonych w par. 8 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

15. zaakceptowano lokalizację miejsc parkingowych niezgodną z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie poprzez niezachowanie odległości miejsc postojowych od okien,”. Oba punkty dotyczą tego samego aspektu. W założonych przez P. Tadeusza Z. sprawach wykazano, że pierwotne umiejscowienie miejsc parkingowych powoduje, że jedno z nich jest o 30 cm bliżej okna niż zezwalają na to przepisy. Faktycznie doszło tu do drobnego przeoczenia ze strony projektanta. Błąd ten został naprawiony i zostało zastępcze pozwolenie na budowę uwzględniające ta zmianę – pozwolenie nr AB.6740.18.647.2016.V z dn. 13.01.2017 r.

Nieprawdziwa jest informacja „16. Zaprojektowano miejsca parkingowe w sposób niezapewniający odpowiedniej przestrzeni manewrowej umożliwiającej swobodny wjazd i wyjazd z miejsca postojowego. ”, w rzeczywistości parkingi jak i cały projekt budowlany zostały zaprojektowane zgodnie z przepisami prawa budowlanego co potwierdza decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie z 07 sierpnia 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że nie odnieśliśmy się do punktów 7-9, gdyż mimo iż wiemy, że są one niezgodne z prawdą, nie stanowią zarzutów wobec Inwestora.

 

Materiały nadesłane

 

Red.

 

 

 

Kategoria: 

Dodaj komentarz

Reklama